fulltext

Drobečková navigace

Obecní úřad > Obec > Aktuality > Aktuální přehled informací k pandemii koronaviru

Aktuální přehled informací k pandemii koronaviruDatum konání:
1.4.2020
Datum ukončení:
24.5.2020

 

Přehled platných opatření a nařízení proti šíření nákazy koronavirem + další informace

 

Poslední aktualizace 19.5.2020 (přehled změn je uveden na konci článku).

 

V záplavě přijímání všech možných opatření a nařízení Vám přinášíme aktuální přehled toho, co platí a jak se chovat v současné nelehké situaci.

 

Nouzový stav – Vláda ČR vyhlásila nouzový stav pro celé území České republiky dne 12.3.2020 od 14:00 na dobu 30 dnů, tj. do 11.4.2020. Dne 7.4.2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30.4.2020. Dne 28.4.2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla o dalším prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020.

 

Obsah stránky:

Omezení volného pohybu:

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 nařizuje:

 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje (není-li krizovým opatřením stanoveno jinak) divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 00:00 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně dostupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

 • společně sportuje nejvýše 100 osob,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 00:00 nařizuje pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

 • je zachován odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 00:00 nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
 • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, atd.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice, atd.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,
 • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti nebo osoby blízké,
 • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
 • dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru,
 • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů,
 • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče,
 • osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

zpátky na obsah

 

Omezení v oblasti maloobchodu a služeb:

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služebvýjimkou:

 • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
 • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje prohlídky vnitřních prostorhradech a zámcích.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže.

 

Ve všech otevřených obchodech a provozovnách služeb platí dodržování rozestupu mezi zákazníky min. 2 metry (na zahrádkách restaurací je to 1,5 metru).

 

Od 25.3.2020 od 0:00 se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8:00 a 10:00 s výjimkou osobo starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. V prodejnách do 500 m2 se nařizuje výše uvedené osoby při prodeji upřednostnit.

 

S platností od 24.4.2020 od 0:00 se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních.

zpátky na obsah

 

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí:

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, a při akcích pořádaných těmito školami. Zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:

 • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 • na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
 • na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení. Zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině.

 

Dítě, žák, student nebo účastník musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (dokládá se čestným prohlášením).

 

Státní maturitní zkoušky se uskuteční v těchto termínech:

 • didaktický test - 1.6.2020 – 3.6.2020,
 • profilová část maturity a ústní maturitní zkouška by se měla konat nejdříve 9.6.2020,
 • pouze praktické zkoušky a maturitní práce včetně obhajoby se mohou konat před samotnými didaktickými testy, je však žádoucí, aby se tak nestalo okamžitě po návratu do škol.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou 8.6.2020 (čtyřleté obory včetně nástavbového studia) a 9.6.2020 (víceletá gymnázia).

zpátky na obsah

 

Opatření v sociální a zdravotní oblasti:

 

S účinností od 28.3.2020 se všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávnosti,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

S platností od 16.3.2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení.

 

Osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby registrovanými poskytovateli sociálních služeb, mají po dobu trvání nouzového stavu nařízen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž jsou tyto sociální služby (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) poskytovány.

 

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Starostům obcí se nařizuje povinnost zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

Zákon o nemocenském pojištění prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky. Mění se také hranice pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let. Zákon rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně. Nárok na ošetřovné mají i OSVČ. Ošetřovné může být vyplaceno i zpětně.

 

S účinností od 28.3.2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou:

 • nezletilých pacientů,
 • pacientů s omezenou svéprávností,
 • pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

S účinností od 28.3.2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která:

 • je cizinka a potřebuje tlumočení,
 • má závažné duševní onemocnění,
 • je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
 • s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se od 25.3.2020 zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče;

zpátky na obsah

 

Opatření v dopravě:

 

Až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tun na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky.

 

Královéhradecký kraj (a i ostatní kraje) s ohledem na aktuálně nižší poptávku po cestování v kraji přistoupil k omezení rozsahu autobusové a vlakové dopravy. Všeobecně lze říci, že v autobusové dopravě platí režim „letních prázdnin“ a ve vlakové dopravě „nedělní provoz“. Všechny spoje jsou dostupné na www.idos.cz. V případě dotazů je možné se obrátit na Call centrum IREDO 491 580 333. Opatření jsou účinná do odvolání.

 

Také v prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

zpátky na obsah

 

Omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv:

 

S platností do 19.4.2020 se ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

 • omezení práce zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně zajišťován,
 • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy
 • omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni (od 7.4.2020 se toto opatření nevztahuje na kontaktní místa veřejné správy (Czech Point).

S účinností od 20.4.2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly pravidla provozu spočívající v:

 • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň (upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu, vytvoření podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, rozmístění stojanů pro dezinfekci rukou, použití ochranných prostředků dýchacích cest, atd.),
 • zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku, atd.).

S účinností od 7.4.2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu ukládá členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

Vláda ukládá samosprávným územním celkům, aby vhodným způsobem zabezpečily dodržování výše zmíněných opatření, a aby zabezpečily zachování možnosti veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

 

Vláda doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné, účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva. V případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru.

 

Úřední hodiny obecního úřadu v Račicích nad Trotinou zůstávají v obvyklé době, tj. úterý 18:00 – 20:00. Žádáme však občany, aby úřad navštěvovali pouze v nejnutnějších případech. V ostatních případech je možné volat na tel. 725 532 094 nebo psát na email obec@racicenadtrotinou.cz.

zpátky na obsah

  

Omezení v oblasti cest do a ze zahraničí:

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli k 12.3.2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Výjimky lze najít na internetových stránkách www.vlada.cz nebo www.mvcr.cz.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky oznámit bezprostředně tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu. Výjimky lze najít na internetových stránkách www.vlada.cz nebo www.mvcr.cz.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu, bezprostředně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu. Výjimky lze najít na internetových stránkách www.vlada.cz nebo www.mvcr.cz.

 

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem osobám, které od 11.5.2020 od 0:00 vstoupily na území České republiky:

 • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
 • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda s účinností od 11.5.2020 od 00:00 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky, nebo při takovém překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 72 hodinách od prvního překročení, předložili lékařské potvrzení o absolvování testu, a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 30 dnech po předložení lékařského potvrzení o absolvování testu předkládali lékařské potvrzení o absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test.

 

Vláda stanovuje, že potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

zpátky na obsah

 

Omezení na státních hranicích:

 

Od 14.3.2020 od 0:00 byla až do 13.6.2020 do 23:59 znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice. Státní hranice se Slovenskem a Polskem jsou uzavřeny z iniciativy těchto zemí. Výjimky lze najít na internetových stránkách www.vlada.cz nebo www.mvcr.cz.

zpátky na obsah

 

Ostatní vybraná opatření:

 

S účinností od 14.3.2020 od 0:00 jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2. To znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

zpátky na obsah

 

Další důležité informace:

 

Kde hledat všechna aktuální nařízení a opatření?

Důležitá telefonní čísla:

 • 1212 – Bezplatná celorepubliková informační linka,
 • 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 – Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu,
 • 778 532 313 (pracovní dny 8:00 – 15:00) – Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, lze využít také email koronavirus@khshk.cz,
 • 112 – pouze v případě zdravotních obtíží. Nezatěžujte tuto linku, pokud nemáte zdravotní potíže!

Obec Račice nad Trotinou nadále zajišťuje tyto služby:

 • dezinfekce pro občany,
 • roušky pro občany,
 • zajištění nákupu potravin nebo dalších nezbytných věcí pro občany, kteří nemají možnost si nákup obstarat.

Pokud máte o některou z těchto služeb zájem, kontaktujte nás na tel. číslech 725 532 094 (Milan Slovák) nebo 603 976 252 (Libor Machek). Nechoďte tedy na obecní úřad – vše Vám bude dodáno přímo domů.

 

Doufáme, že Vám tento přehled pomůže zorientovat se v současné situaci kolem pandemie nového koronaviru. Pokud by Vám zde něco chybělo nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na tel. 725 532 094. Všechny důležité a aktuální informace jsou postupně doplňovány na stránkách obce www.racicenadtrotinou.cz a to nejdůležitější také na úřední desce u obecního úřadu.

 

Závěrem Vám opět děkujeme, že dodržujete vydaná nařízení a opatření proti šíření koronaviru a věříme, že společně tuto situaci zvládneme!

zpátky na obsah

 

Přehled aktualizací článku, dle platných změn - po kliknutí budete odkázáni na danou změnu.

 

7.4.2020 - konec omezení služby Czech POINT.

8.4.2020 - prodloužení nouzového stavu

13.4.2020 - nové znění omezení v oblasti cest do a ze zahraničí

19.4.2020 - úprava výjimek u volného pohybu osob (cesty na VŠ)

19.4.2020 - úprava podmínek pro sportování

19.4.2020 - možnost konání svateb

19.4.2020 - úprava omezení v oblasti maloobchodu a služeb (nové výjímky otevřených obchodů, služeb, atd.).

19.4.2020 - výjimky ze zákazu přítomnosti studentů na vysokých školách

19.4.2020 - úprava provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 20.4.2020

24.4.2020 - úprava omezení volného pohybu platná od 24.4.2020

24.4.2020 - úprava omezení v oblasti maloobchodu a služeb

25.4.2020 - konec zákazu nastupování předními dvěřmi do autobusů a znovuodbavování cestujících

26.4.2020 - prodloužení omezení na státních hranicích

26.4.2020 - nové znění omezení v oblasti cest do a ze zahraničí

26.4.2020 - úprava omezení v oblasti maloobchodu a služeb od 27.4.2020

26.4.2020 - výjimky ze zákazu přítomnosti studentů na vysokých školách od 27.4.2020

30.4.2020 - prodloužení nouzového stavu

11.5.2020 - rozvolnění opatření od 11.5.2020 (volný pohyb osob, oblast maloobchodu a služeb, školy,...)

12.5.2020 - rozšíření výjímek pro nošení ochrany dýchycích cest

19.5.2020 - rozšíření výjímek pro nošení ochrany dýchycích cest

zpátky na obsah

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů